Công nhận tại Việt Nam

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG NHẬN VĂN BẰNG

Theo quy định hiện hành, học viên Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo quốc tế bằng các hình thức du học, liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa... của các cơ sở đào tạo nước ngoài, sau khi nhận bằng tốt nghiệp - nếu có nguyện vọng công nhận văn bằng - đều phải thực hiện các Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 và Thông tư số 26 /2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viên tham gia các chương trình đào tạo của trường Đại học Nam Columbia sau khi tốt nghiệp, nếu có nhu cầu công nhận văn bằng, sẽ được CITC hỗ trợ nộp hồ sơ cho Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD & ĐT), hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (Mẫu đơn theo quy định);
  • Một (01) bản sao văn bằng;
  • Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập của CSU cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
  • Chứng chỉ ngoại ngữ: văn bằng, chứng chỉ (TOEFL, IELTS, văn bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh) theo yêu cầu của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Văn bằng sau khi được công nhận:

  • Sẽ là căn cứ xác nhận về trình độ đào tạo của người có văn bằng để tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.
  • Văn bản công nhận văn bằng có giá trị pháp lý để người có văn bằng sử dụng văn bằng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Nguồn tham khảo: 

https://vied.vn/vi/cau-hoi-thuong-gap/lien-ket-dao-tao/540-cau-hoi-thuong-gap-cua-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc.html